Fundacja Inicjatywa Włodowicka

Organizatorem rekolekcji pod nazwą Tradikolekcje jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka. Wśród najważniejszych realizowanych przez nią projektów należy wymienić:

Tradicamp - Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej

Tradikolekcje - Ogólnopolskie Rekolekcje Wiernych Tradycji Łacińskiej

Tradiclaromontana - Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej Na Jasną Górę

 

Fundacja została ustanowiona przez wiernych świeckich, którym przyświecała troska o dziedzictwo religijne i kulturowe Polski. W Statucie Fundacji określono to w następujący sposób: „Liturgia Kościoła Katolickiego w formie nadzwyczajnej, historycznie sprawowana na ziemiach polskich w sposób powszechny, a wynikiem tego obecna we wszystkich warstwach społeczeństwa, wymaga bowiem szczególnej troski przez wzgląd na konieczność ochrony wartości religijnych i kulturowych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności gdy są to wartości historyczne. Obecne w literaturze, muzyce oraz architekturze sakralnej i świeckiej dziedzictwo wymaga szczególnie działalności upowszechniającej, promocyjnej i ochronnej, którą Fundacja może wykonywać jako organizacja społeczna.” (Rozdz. I §1 Statutu Fundacji). Powyższe dało podstawę do określenia celów Fundacji:

 

 • Upowszechnianie liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.
 • Upowszechnianie dawnych, tradycyjnych, polskich praktyk religijnych, wiernych Kościoła Katolickiego.
 • Upowszechnianie chorału gregoriańskiego jako podstawowej formy śpiewu liturgicznego, a także innych form muzyki liturgicznej, określonych stosownymi normami prawa Kościoła Katolickiego.
 • Upowszechnianie myśli i dorobku naukowego Papieża Benedykta XVI.
 • Działanie na rzecz integracji i rozwoju środowisk przywiązanych do liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.
 • Wspieranie finansowe i organizacyjne działalności Bractwa Kapłańskiego św. Piotra z siedzibą w Szwajcarii i innych podobnych instytutów kapłańskich i zakonnych działających na terenie Polski.
 • Wspieranie finansowe i organizacyjne księży katolickich przywiązanych do liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.
 • Troska, w tym finansowanie konserwacji i remontów zabytków, dzieł sztuki, instrumentów i innych przedmiotów związanych z wykonywaniem kultu religijnego. W szczególności kościołów wraz z ich wyposażeniem.
 • Troska, w tym finansowanie konserwacji i remontów zabytków i dzieł sztuki związanych z polską historią. W szczególności tych znajdujących się w obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
 • Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy Włodowice w Powiecie Zawierciańskim. W szczególności poprzez działanie na rzecz rozwoju turystyki.
 • Działalność charytatywna.
 • Działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza.
 • Organizacja wyjazdów, wycieczek, pielgrzymek i obozów. W szczególności organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Włodowice znana jako miejsce związane z spotkaniami Tradicamp. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że Fundacja może posiadać oddziały poza granicami kraju.Nadzór nad Fundacją prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Copyright - inicjatywawlodowicka.pl